بدعت گذار كيست؟

بدعت گذار كيست؟

بدعت گذار كسى است كه انديشه اى را به دين بچسباند; در حالى جزئى از دين بودن آن ثابت نشده باشد و يا در دين خلاف آن اثبات شده باشد; از اين رو در برخى حالات با منكر ضرورى دين تفاوت مى كند.