آيا در اختلاف عقيدتى، «امر به معروف و نهى از منكر» واجب است؟

آيا در اختلاف عقيدتى، «امر به معروف و نهى از منكر» واجب است؟

همه ى آن چيزهايى كه به عقايد و اختلاف در جزئيات و موارد ثابت آن مربوط مى شود، از موارد «امر به معروف يا نهى از منكر» محسوب نمى شود، مگر به مفهوم عام آن; بلكه مشمول حيطه ى تبليغ، قناعت بخشيدن و دعوت به سوى اسلام مى گردد و كسانى كه در اين زمينه اختلاف دارند، مى توانند گفت و گو كنند و با آوردن دليل براى اقناع يكديگر، تلاش كنند.