آيا تفسيق كسانى كه با ما ـ برحسب مرجع تقليدشان ـ در جزئيات عقيده اختلاف دارند، مجاز است؟

آيا تفسيق كسانى كه با ما ـ برحسب مرجع تقليدشان ـ در جزئيات عقيده اختلاف دارند، مجاز است؟

] تفسيق فرد [ به علت اعتقاداتى كه مبتنى بر دليل معتبر شرعى است ـ همان گونه كه در مشروعيت تقليد فرض است ـ جايز نيست.