«ناصبى» كيست؟

«ناصبى» كيست؟

«ناصبى» كسى ست كه دشمنى خود را با اهل بيت(ع) و به ويژه امام على(ع) آشكار مى كند.