تفاوت كافر و مشرك چيست؟ و كدام يك مصداق ديگرى مى باشد؟ و از نظر اسلام حكم كمونيست ها چيست؟

تفاوت كافر و مشرك چيست؟ و كدام يك مصداق ديگرى مى باشد؟ و از نظر اسلام حكم كمونيست ها چيست؟

كافر كسى ست كه وجود خداى سبحان يا رسالت حضرت محمد(ص) يا روز قيامت و يا چيزى را انكار كند كه ثابت شده و از ضروريات دين است، به نحوى كه فرد انكار كننده متوجه باشد، انكار ضرورى دين به تكذيب پيامبر(ص) مى انجامد; اما مشرك كسى ست كه در عبادت و امثال آن براى خداوند شريك قايل مى شود; ولى كمونيسم، اگر پيروان آن منكر وجود خالق باشند، كافر و ملحد هستند.