چرا مردم مى گويند بجز اسلام اديان ديگر برحق نيستند؟

چرا مردم مى گويند بجز اسلام اديان ديگر برحق نيستند؟

دين اسلام كه خاتم اديان آسمانى ست، ناسخ اديان پيشين است; هرچند آن اديان الهى باشند. خدا نيز نخواسته است كه اين رسالت، ويژه ى يك قوم باشد; زيرا مخاطب آن همه ى مردم است; خواه از پيروان كتب آسمانى باشند يا نباشند. خداوند از پيروان اديان ديگر مى خواهد به آنچه برحضرت محمد(ص) نازل شده است، و پاى بند گردند; به ويژه اين كه كتاب هاى آسمانى ايشان نيز به پيامبرى بشارت داده اند كه پس از انبياى گذشته مى آيد و نام او (احمد) است. اين كلام الهى درباره ى همين مطلب است: ( و مبشراً برسول من بعدى اسمه احمد )(صف/6)، «و به فرستاده اى كه پس از من مى آيد و نام او «احمد» است، بشارت مى دهم.»

با اين توضيحات، مسلمانان ـ با عقيده ى اسلامى خود ـ معتقدند مردم بايد به اسلام ايمان بياورند كه جامع همه ى عناصر اصلى اديان و مؤمن به همه ى كتابهاى اسلامى ديگر مى باشد; بنابراين كسى كه به اسلام ايمان آورد به همه اديان ايمان آورده است. در اين جا ملاحظه اى حياتى وجود دارد و آن، اينكه برخى اديان ـ از نظر اسلام ـ دچار برخى اعتقادات نادرست شده اند كه موجب شده است از راه راست دور شوند. با همه ى اين ها اسلام ديگران را به گفت و گو فرا مى خواند و از مسلمانان مى خواهد با مردم به «جدال احسن» بپردازند و آنان را با حكمت و موعظه ى حسنه به راه پروردگار دعوت كنند.