كودكى در خانواده اى مسلمان به دنيا آمد، پرورش

كودكى در خانواده اى مسلمان به دنيا آمد، پرورش يافت و هنگامى كه به سن بلوغ رسيد، دينى بجز اسلام انتخاب كرد. آيا چنين فردى مرتد محسوب مى شود؟ شما براى بازگرداندن او به اسلام چه سفارشى داريد؟

در فرض سؤال، اين جوان مرتد است . ما سفارشى كه در اينگونه موارد داريم، اين است كه تلاش شود مسئله از جنبه ى فكرى، درمان گردد، اوضاع محيط بيرونى اين جوان; چون دوستان، مدرسه و مانند آن، بررسى و كوشش شود با در اختيار گذاشتن مساعدت هاى فكرى، هرچند از طريق راهنمايى كردن به مطالعه ى كتاب هاى آگاهى بخش و مقايسه كردن ـ بين اسلام و غيراسلام ـ وى از اين محيط كه بدون شك تأثير گذار است، دور گردد; با اين حال اگر او به اديان آسمانى چون مسيحيت و يهوديت گرويده است، بايد او را به اين نكته ملتفت ساخت كه اين اديان به رسالت پيامبر اسلام، حضرت محمد(ص) بشارت داده اند و ناگزير او بايد به آخرين رسالت ايمان آورد. در چنين مسايلى مى توان او را به برخى كتاب هاى مفيد چون كتاب «الرحلة المدرسة» تأليف علامه «شيخ محمد جواد بلاغى»، راهنمايى كرد.