اگر فردى مسيحى با اجبار و تهديد، شهادتين را بگويد; در حالى كه وى خلاف آن را در دل دارد، آيا به مسلمانى او حكم مى شود؟

اگر فردى مسيحى با اجبار و تهديد، شهادتين را بگويد; در حالى كه وى خلاف آن را در دل دارد، آيا به مسلمانى او حكم مى شود؟

اگر گفتن شهادتين با جبر و اكراه باشد ـ همان گونه كه در فرض سؤال چنين است ـ اين امر ارزشى ندارد و به مسلمانى او حكم نمى شود.