آيا «ياسين» و «طه» كلمات و حروف هستند يا از نام هاى پيامبر(ص) مى باشند؟

آيا «ياسين» و «طه» كلمات و حروف هستند يا از نام هاى پيامبر(ص) مى باشند؟

ثابت نشده است كه «ياسين» و «طه» از اسامى پيامبر(ص) باشند; چون «طه» اساساً مركب از (ط) و (هـ) مانند (الف، لام، ميم) است و كلمه نيست; بلكه از حروف مقطعه مى باشد، و همچنين «ياسين» از (ياء) و (سين) از حروف مقطعه تشكيل شده و اسم مركب نيست كه بگوييم از اسامى پيامبر(ص) مى باشد. به نظر مى رسد برخى تصور مى كنند، «طه» در آيه ى كريمه ى ( طه * ما انزلنا عليك القرآن لتشقى )(طه/1و2)، «طه * قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به رنج اُفتى.» نام پيامبر است; اما ظاهراً در اين جا خطاب استئنافى است; يعنى سوره با حروف مقطعه ى «طه» آغاز شده است; سپس روى سخن با پيامبر(ص) شده است.

چه بسا برخى از روايات يادآور مى شوند كه «طه» از اسامى پيامبر اسلام(ص) مى باشد; ولى اين مطلب نزد ما ثابت نشده است; به ويژه اين كه مى دانيم اسم چيزى ست كه هنگام ولادت نوزاد، بر او مى گذارند و تاريخ زندگى پيامبر(ص) چنين چيزى را نشان نمى دهد. والله العالم.