معناى كلمه ى «حمئة» در آيه ى شريفه‌ى (وجدها تغرب فى عين حمئة ) (كهف/86)، «به نظرش آمد كه ] خورشيد [ در چشمه اى گل آلود و سياه غروب مى كند.» چيست؟

معناى كلمه ى «حمئة» در آيه ى شريفه‌ى (وجدها تغرب فى عين حمئة ) (كهف/86)، «به نظرش آمد كه ] خورشيد [ در چشمه اى گل آلود و سياه غروب مى كند.» چيست؟

«حمأ» همان گِل سياه است. گويا خورشيد در چشمه ى آب يا چشمه ى گل آلود و سياه رنگ ـ به علت گِل موجود در آن سياه به نظر مى رسد ـ غروب مى كند.