تفسير كلمه ى «لمم» در آيه ى ش

تفسير كلمه ى «لمم» در آيه ى شريفه ى: ( الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش إلا اللمم )(نجم/32) «آنان كه از گناهان بزرگ و زشتكارى ها ـ جز لغزش هاى كوچك ـ خوددارى مىورزند.» چيست؟

ظاهراً منظور از «لمم» همان گناهان صغيره است كه انسان در زندگى روزانه ى خود مرتكب مى شود; مانند نگاه يا سخنان بيهوده و مانند آن.