در قرآن كريم اعداد 40 و 12 تكرار شده است آيا در اين تكرار، رمز و رازى وجود دارد؟

در قرآن كريم اعداد 40 و 12 تكرار شده است آيا در اين تكرار، رمز و رازى وجود دارد؟

خداوند متعال از عدد 40 در آيه ى شريفه ( و واعدنا موسى ثلاثين ليلةً و أتممناها بعشر فتم ميقات ربِّه اربعين ليلة )(اعراف/142)، «و با موسى، سى شب وعده گذاشتيم و آن را با ده شب ديگر تمام كرديم تا آنكه وقت معين پروردگارش در چهل شب به سر آمد.» و آيه ى مباركه ى ( حتى إذا بلغ أشُدَّه و بلغ اربعين سنة )(احقاف/15)، «تا آن گاه كه به رشد كامل خود برسد و به چهل سال برسد.» و از عدد 12 در آيه ى شريفه ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً )(بقره/60)، «گفتيم: «با عصايت بر آن تخته سنگ بزن.»; پس دوازده چشمه از آن جوشيد.» سخن گفته است و ضرورتى ندارد كه اعداد در خود ويژگى هايى خاص داشته باشند و البته خداوند به حقيقت آيات خود داناتر است.