نظرتان درباره ى آن چه امروز درباره ى درمان با قرآن يا قرآن درمانى مى نويسند چيست؟

نظرتان درباره ى آن چه امروز درباره ى درمان با قرآن يا قرآن درمانى مى نويسند چيست؟

تبرك به قرآن، به گونه اى كه انسان در دشوارى ها براى تبرك و توسل به قرآن روى آورد، امرى جايز است. و اين طور نيست كه چه بعضى ها تصور مى كنند - ميان آيه هاى قرآن و بيمارى رابطه اى تنگاتنگ و ارگانيك وجود داشته باشد. زيرا بيمارى امرى طبيعى است كه بر اثر اسبابى طبيعى در تن آدمى شكل مى گيرد. خداوند متعال نيز كه درد را مى آفريند يقيناً درمان آن را نيز آفريده است. انسان مؤمن مى تواند به خداوند خود روى آورد و به كلام او توسل نمايد تا خداوند بيمارى را از او دفع كند. و آن گونه نيست كه خداوند درمان باشد; بلكه دعا به درگاه خداوند توسلى است به خداوند به آن چه كه او از كلامش دوست مى دارد يا آن كه از بندگان خود مى پسندد.