معناى كفلين (بهره ى د

معناى كفلين (بهره ى دو چندان) در آيه شريفه ى زير چيست: «اى مؤمنان از خداوند پروا كنيد و به پيامبر او ايمان آوريد، تا بهره ى دو چنان از رحمت خويش را شما ارزانى دارد.»؟

«كفل» به معناى نصيب و بهره است. اين آيه خطاب به كسانى است كه عقلا و عملا با ايمانى مسؤوليت پذير نسبت به اوامر و نواهى خداوند زيسته اند. خداوند به آنان مى قرمايد: از خداوند پروا كنيد، و در هشيارى روحى و رفتارهاى عملى خود او را ياد كنيد، و به پيامبر او ايمان آوريد; ايمان و اعتقادى عميق و خود آگاهانه نسبت به تمامى موقعيت هاى راهبرانه كه در مسير دعوت الى الله و عمل در خطّ او با آن برخورد كرده ايد راشته باشيد. و در واقع اين، راه عملى ايمان است; كه نشان گر ايمان هم زمان عقيدتى و بيانى است. خداوند آن جا كه مى فرمايد: «تا بهره ى دو چندان از رحمت خويش به شما ارزانى دارد. كه اين حركت نشأت گرفته از ايمان توأم در موضع گيرى و يارى رسانى است.