در سوره ى حجر آمده است: «و به راستى كه اصحاب حجر، پيامبر را دروغ زن شمردند.»«ولقد كذّب اصحاب الحجر المرسلين»(حجر/80)اصحاب حجر چه كسانى بودند؟

در سوره ى حجر آمده است: «و به راستى كه اصحاب حجر، پيامبر را دروغ زن شمردند.»«ولقد كذّب اصحاب الحجر المرسلين»(حجر/80)اصحاب حجر چه كسانى بودند؟

مراد از اصحاب يا اهل حجر، «ثمود» يعنى قوم صالح پيامبر (ع) است. حجر چنان كه آمده نام مكانى بوده است كه قوم ثمود در آن مسكن داشتند. هم چنان گفته شده است كه «حجر» به هر سر زمينى كه سنگ آن را احاطه كند گفته مى شود.