اهل ايكه كه در آيه ى شريفه ى زير ذكر شده اند چه كسانى بوده اند: «و اهل ايكه ستمكار بوده اند.»«وإنّ اصحاب الايكه لظالمين»(حجر/78).

اهل ايكه كه در آيه ى شريفه ى زير ذكر شده اند چه كسانى بوده اند: «و اهل ايكه ستمكار بوده اند.»«وإنّ اصحاب الايكه لظالمين»(حجر/78).

«ايكه» به معناى درخت انبوه و گشتن است. مقصود از اهل ايكه قوم شعيب پيامبر(ع) است; كه خداوند آنان را به علت كفر و سركشى و گم راهى عذاب كرده است.