خداوند متعال در قرآن مجيد خطاب به پيامبر مى فرمايد

خداوند متعال در قرآن مجيد خطاب به پيامبر مى فرمايد: «و به راستى كه به تو سبع المثانى و همگى قرآن عظيم را بخشيديم.»«ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم»(حجر/87) منظور از سبع المثانى چيست؟

مفسران گفته‌اند كه منظور از ان هفت سوره ى بزرگ آغازين قرآن است. يعنى سوره هاى بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف و يونس - وگفته شده سوره هاى انفال و توبه به جاى سوره ى يونس - است. اما آن چه از پيامبر و ائمه ى اطهار(ع) ذكر شده آن است كه مقصود از سبع الثمانى سوره ى شرفيه ى فاتحه است كه مشتمل بر هفت آيه است. مفسران در مورد كلمه ى «مثانى» مى گويند كه اين واژه از «تثنيه» يا «تثنّى» - به معناى تكرار يا بازگويى - مشتق شده، و اين به علت تكرار يافتن معانى در قرآن كريم است; يا به علت دوبار قراءت سوره ى فاتحه در نماز است. يا آن كه بدين علت كه اين سوره ربوبيت و عبوديت را هم زمان در هم مى آميزد. يا به علت معانى ديگرى است كه براساس ذات و طبيعت اين كلمه مى توان از آن اشتقاق نمود. والله اعلم.