خداوند متعال در قرآن خطا

خداوند متعال در قرآن خطاب به بنى اسرائيل مى فرمايد: «و ياد كنيد كه گفتيم به اين شهر وارد شويد و هر گونه كه خواستيد به خوشى و فراوانى از نعمت هاى آن بخوريد و از آن دروازه فروتنانه وارد شويد و براى عذرخواهى حطّه بگوييد، تا گناهان شما را ببخشيم، و پاداش نيكوكاران را خواهيم افزود.»«واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجّداً وقولوا حطّة نغفر لكم وسنزيد المحسنين»(بقره/58). شهر مورد نظر اين آيه كدام شهر است و معناى حطّه چيست؟

اين شهر «بيت المقدس» است. كه خداوند در اين آيه از بنى اسرائيل مى خواهد كه به آن وارد شوند و به خوشى و فراوانى از نعمت هاى آن بهره مند شوند و فروتنانه (سجده كنان) و سپاسگزار اين نعمت، از دروازه وارد شوند و معناى «حطّه بگوييد» آن است كه خداوندا گناهان ما را فرو ريز و برما ببخشاى، زيرا خداوند گناهان شما را خواهد آمرزيد و نيكوكاران را شامل خير و بركت و مغفرت خود خواهد ساخت.