در آيه ى شريفه

در آيه ى شريفه ى: «و ياد كنيد كه به موسى كتاب آسمانى و فرقان داديم تا به راه آييد.»«و اذ آتينا موسي الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون»(بقره/53) منظور از فرقان چيست؟

به نظر مى رسد كه فرقان بيان گر شيئى جدا كننده ميان حق و باطل است. اين واژه تفسيرى براى واژه ى كتاب است، به علت عطف تفسيرى كه به آن شده است. بدين معنا كه فرقان توضيحى براى صفت علمى كتاب است.