خداوند در قرآن مجيد مى فرمايد: «و چارپايان را براى شما آفريد كه براى شما در پوست آ

خداوند در قرآن مجيد مى فرمايد: «و چارپايان را براى شما آفريد كه براى شما در پوست آن ها گرما و سودهاى ديگر هست، و هم از آن ها مى خوريد. و هنگامى كه آن ها را شامگاهان از چرا باز مى گردانيد، يا بامدادان به چرا مى بريد، شما را در آن ها تجملى هست.»«والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون* ولكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون»(نحل/5-6) مقصود از تجمل در اين آيه چيست؟

«شما را در آن تجملى هست» بدين معناست كه چارپايان شما آرام و فرمانبردار حركت مى كنند و جمع مى شوند. و آن گاه كه انسان اين تملّك و سرپرستى را در خود، فرمانبردارى چارپايان را از خود، نگاه منتظر و وابسته ى چهارپايان را به خويش و گردن نهادن آن هارا هنگامى كه به جلو مى راندشان مى بيند احساسى از خوشايندى به وى دست مى دهد و اين منظره را زيبا، و بخشى از تجمل حيات خويش مى يابد.