خداوند متعال در قرآن مجيد مى فرمايد: «و به راستى كه به موسى

خداوند متعال در قرآن مجيد مى فرمايد: «و به راستى كه به موسى معجزات نه گانه ى روشنگرى بخشيديم; از بنى اسرائيل بپرس آن گاه كه موسى به نزدشان آمد و فرعون به او گفت اى موسى تو را جادو زده مى دانم.»«ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسئل بني اسرائيل از جاءهم فقال له فرعون انّي لاظنّك يا موسي مسحوراً»(اسراء/101) اين نُه نشانه يا معجزه چه چيزهايى بوده است؟

ظاهراً مقصود خداوند از اين نُه نشانه: عصا، يدبيضا، توفان، ملخ، شپش، وزغ، باران خون، ساليان و كاهش ثمرات است.