خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: «و به او (داوود) فن زره بافى براى شما آموخته بوديم تا شما را از آسيب هم ديگر محفوظ بدارد. آيا شما ش

خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: «و به او (داوود) فن زره بافى براى شما آموخته بوديم تا شما را از آسيب هم ديگر محفوظ بدارد. آيا شما شاكريد؟»«وعلّمناه صنعة لبوسٌ لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون»(انبياء/80). لطفاً كمى درباره ى زره بافى مذكور در آيه ى فوق توضيحاتى بفرماييد.

منظور اين آيه داوود پيامبر(ع) است كه خداوند متعال به وى فن ساختن زره سازى را، كه در نبردهاى تن به تن انسان را از ضربان سلاح در امان مى دارد آموخته بود. و اين امر پس از آن بود كه خداوند آهن را براى دستان داوود نرم ساخت; به گونه اى كه زره سازى را براى وى آسان كرد. خداوند متعال در آيه ى ديگرى فرموده است: «و آهن را براى او نرم گردانيديم»«ولنّا له الحديد»(سبأ/10).