معنا و تفسير حروف مقطعه ى قرآن چيست؟

معنا و تفسير حروف مقطعه ى قرآن چيست؟

نزديك ترين تفسير آن است كه قرآن خواسته است بدين وسيله قريش را به چالش فرا خواند: اگر مى گوييد كه مى توانيد مانند اين قرآن را بياوريد، مواد اوليه ى آن اينك در برابر شما آماده است: همين حروف الف و لام و ميم و كاف وها و... است. حالا كه مواد اوليه ى آن را در اختيار داريد، مانند آن را خلق كنيد. درست مثل آن كه يك شخص غير كارشناس به روش يك مهندس معمار ايراد بگيرد. در آن جا به او گفته مى شود كه: بفرما اين سنگ و آجر و سيمان و آهن... اگر مى توانى ساختمانى مانند آن چه ساخته شده است بساز. شايد اين تفسير نزديك ترين تفسير اين حروف است. والله اعلم.