در روز قيامت سرنوشت افراد نامسلمانى كه به وسيله

در روز قيامت سرنوشت افراد نامسلمانى كه به وسيله ى كارهاى نيك، به بشريت خدمت كرده اند چيست؟ مانند مخترعان و كاشفان و... كه با اختراع و اكتشاف و دانش و معارف خويش بر تاريخ بشريت تأثير گذاشته اند.

در پاسخ به اين پرسش بايد ماهيت مسأله اى كه اين سؤال را پيش مى آورد، بررسى كنيم و به كار انسان از دو جنبه نگاه كنيم:

1. به خود عمل بدون در نظر گرفتن كسى كه آن را انجام داده است.

2. به عمل از اين جهت كه به شخصى كه آن را انجام داده است نسبت داده مى شود كه با انگيزه هاى شخصى و روحى اى كه قصد انجام عمل از آن سرچشمه گرفته، ارتباط دارد.

اين دو كار را در نظر بگيريد: 1. ساختن خانه براى فردى فقير 2. ساختن مدرسه

شايد در نگاه اول بگوييم كه ساخت مدرسه مهمتر و بهتر از ساخت خانه براى يك شخص فقير است. ولى اگر به اين كار از خلال انگيزه هاى آن بنگريم، شايد ملاحظه كنيم كه ساختن آن مدرسه از روى اهداف شخصى و احساسات بوده ولى انگيزه ساختن آن خانه، روحيه اى انسانى و پاك بوده است.

اسلام همواره كار خير را با اعتقاد و ايمان همراه قلمداد مى كند و بر اين امر تأكيد مىورزد و اين نگرش ارزش حقيقى كار را نزد خداوند مى رساند. بنابراين مشاهده مى شود كارى كه شايد به خودى خود بزرگ باشد اما انگيزه هاى آن شخصى يا مصلحتى به دور از خداوند باشد كه ديگر ثوابى نخواهد داشت; زيرا وقتى از چارچوب ايمان ـ كه نمود آن رابطه ى معنويى بين بنده و پروردگار است ـ خارج مى شود فاقد هر گونه معناى روحى و معنوى مى گردد.

بنابراين براى كار بدون ايمان در بر دارنده ثوابى كه حقى براى بنده بر عهده ى خداوند قرار دهد، نيست. ولى همان طور كه در بعضى از روايات آمده اين مانع از اين نيست كه خداوند بر بندگانى ـ هر چند نامسلمان ـ كه اعمال نيكى انجام داده اند مرحمتى بفرمايد. و الله العالم.