آيا عدم حضور قلب در هنگام نماز خللى به آن وارد مى آورد؟

آيا عدم حضور قلب در هنگام نماز خللى به آن وارد مى آورد؟

عدم حضور قلب باعث كم شدن ثواب آن نماز است. زيرا در احاديث آمده است كه پذيرفته شدن نماز كه به معناى استحقاق ثواب آن نماز است و به مقدار توجه كردن و حضور قلب بنده به پروردگار عالميان است.