پس از مدتى طولانى دريافتم كه نمازم غير صحيح بوده است، آيا بر من واجب است تمام آن نمازها را دوباره به جاى آورم؟

پس از مدتى طولانى دريافتم كه نمازم غير صحيح بوده است، آيا بر من واجب است تمام آن نمازها را دوباره به جاى آورم؟

بايد ديد كه اشكال نماز در كجا بوده است. زيرا اگر ركنى از اركان نماز كاسته شود يا به آن افزوده گردد باعث باطل شدن آن خواهد شد. همان گونه كه ممكن است اگر كاستى در ذكر و يا قراءت و يا آن چه كه ركن نماز به حساب نمى آيد وجود داشته باشد حكم به صحيح بودن نماز داد. البته به شرطى كه آن شخص داراى جهل مركب نيز بوده باشد.