ممكن است هنگامى كه شخصى براى نماز صبح بيدار مى شود خواب بر او غلبه نمايد. آيا اين عمل گناه حساب مى شود؟

ممكن است هنگامى كه شخصى براى نماز صبح بيدار مى شود خواب بر او غلبه نمايد. آيا اين عمل گناه حساب مى شود؟

اگر خواب وى تعمدى باشد گناه است، ولى اگر خواب به غير اراده ى وى بر او غلبه نمود گناهى بر او محسوب نمى شود (والله اعلم).