لطفاً توضيح دهيد كه حكم گريستن در هنگام نماز واجب چيست؟

لطفاً توضيح دهيد كه حكم گريستن در هنگام نماز واجب چيست؟

اگر گريستن از ترس و خشوع در مقابل خداوند متعال سرچشمه گرفته باشد و انسان به دليل به ياد آوردن گناهان خويش و ياد آخرت و مانند آن ها شروع به گريه كند، اشكالى در نماز وجود نخواهد داشت. ولى اگر گريستن براى امور دنيا باشد (از دست دادن عزيزى، يا مانند آن) نماز باطل خواهد شد.