هنگامى كه براى نماز صبح از خواب بيدار مى شوم و مطمئن نيستم كه خورشيد طلوع كرده است يا خير، در اين حالت نيت نماز را چگونه بنمايم؟

هنگامى كه براى نماز صبح از خواب بيدار مى شوم و مطمئن نيستم كه خورشيد طلوع كرده است يا خير، در اين حالت نيت نماز را چگونه بنمايم؟

شما بايد نماز خود را به قصد رجا به جاى آوريد.