اگر جوراب نمازگزار نجس و ناپاك باشد، حكم نماز او چه خواهد بود؟

اگر جوراب نمازگزار نجس و ناپاك باشد، حكم نماز او چه خواهد بود؟

اگر نجاستى كه در جوراب وجود دارد به پاى نمازگزار سرايت نكرده باشد مى توان با آن نمازگزارد. اين حكم هم چنين در مواردى كه به تنهايى نمى توان با آن ها نمازگزارد و عورت را نمى پوشانند نيز صحيح است، مانند دستمال گردن، كلاه و....