در غسل جنابت آيا مى توان سر و تن را يك باره شست؟ و آيا واجب است كه ترتيب دو طرف بدن ـ از راست به چپ ـ را در غسل جنابت رعايت كنيم؟

در غسل جنابت آيا مى توان سر و تن را يك باره شست؟ و آيا واجب است كه ترتيب دو طرف بدن ـ از راست به چپ ـ را در غسل جنابت رعايت كنيم؟

اگر آب به صورتى روان باشد كه تمام تن انسان را يك جا فراگيرد و آن را احاطه كند، مى توان سر و تن را يك باره ويك جا مانند غسل ارتماسى شست و غسل نمود; مانند اين كه زير آبشار بايستد. ولى اگر آب به صورتى اندك و تدريجى جارى باشد ابتدا بايد سر و بعد از آن تن شسته شود.

امّا در مورد سؤال دوم، رعايت ترتيب بين طرف راست و چپ لازم نيست; گر چه رعايت آن مستحب است.