اگر نيت را در هنگام غسل جنابت از ياد بردم، آيا بر من واجب است كه غسل خود را دوباره انجام دهم؟

اگر نيت را در هنگام غسل جنابت از ياد بردم، آيا بر من واجب است كه غسل خود را دوباره انجام دهم؟

نيت توجه قلبى انسان به كارى است كه مى خواهد آن را براى نزديكى به خداوند متعال به انجام برساند. پس نيت به خودى خود امر پيچيده اى نمى باشد و نيازى به تلفظ آن نيست. اگر از ياد بردن نيت به معناى از ياد بردن تلفظ نيت است، با توجه به اين كه نيت قلبى موجود است اشكالى در غسل وجود ندارد. ولى اگر از ياد بردن نيت به معناى آن باشد كه فرد نمى داند كه غسل وى جنابت بوده يا اين كه در حال گرفتن يك حمام عادى است، بايد غسل خود را دوباره انجام دهد.