آيا واجب است كه قبل از انجام غسل ادرار خارج شود؟

آيا واجب است كه قبل از انجام غسل ادرار خارج شود؟

خير واجب نيست. ولى اگر بعد از انجام غسل رطوبتى خارج شود و شخص شك نمايد كه آن رطوبت منى باشد، بر او واجب است كه غسل را دوباره انجام دهد.