آيا ممكن است غسل جنابت را با آب و صابون يا شامپو انجام داد؟

آيا ممكن است غسل جنابت را با آب و صابون يا شامپو انجام داد؟

مى توان ابتدا بدن خود را با صابون شست، سپس با نيت غسل آب را بر بدن خود جارى نمود.