در صورتى كه مرگ مغزى براى شخصى رخ داده

در صورتى كه مرگ مغزى براى شخصى رخ داده، ولى قلب آن شخص زنده باقى مانده باشد، آيا واجب است كه دستگاهى را براى وى قرار داد كه زندگى او را فقط به واسطه ادامه ى تپش قلب، طولانى تر نمايد؟

اگر به يقين ثابت شود كه مغز آن شخص از كار افتاده و مرگ مغزى رخ داده واجب نيست كه دستگاهى را قرار داد كه باعث ادامه ى تپش نبض قلب شود. زيرا كه اين نوع زيستن وى شبيه زندگى گياهى است. همين طور اگر اين دستگاه قبلا كار گذاشته شده باشد، جايز است كه آن را از بدن آن شخص جدا كنيم; زيرا واجب نيست كه از اين نوع زندگى گياهى محافظت و نگهدارى شود.