عقيقه چيست و چه شروطى براى آن ذكر شده است؟

عقيقه چيست و چه شروطى براى آن ذكر شده است؟

عقيقه چنان كه در روايات آمده گوسفندى است كه هنگام تولد فرزند دختر يا پسر ذبح مى گردد. هم چنين امكان ذبح گاو و يا بُدنه (نوعى خاص از شتر) نيز وجود دارد; ولى به هر حال بهتر آن است كه گوسفند قربانى نمايند. هم چنين آمده است كه براى فرزند پسر عقيقه نر و براى فرزند دختر عقيقه ماده ذبح كنيد.