آيا واجب است كه هنگام شنيدن آيات «سوره هاى عزائم» از راديو، سجده نماييم؟ لطفاً آياتى را كه سجده در آن ها واجب مى شود نيز مشخص فرماييد؟

آيا واجب است كه هنگام شنيدن آيات «سوره هاى عزائم» از راديو، سجده نماييم؟ لطفاً آياتى را كه سجده در آن ها واجب مى شود نيز مشخص فرماييد؟

به اعتقاد ما سجده در هنگام شنيدن اين آيات از راديو يا از تلاوت مستقيم آن ها واجب مى گردد.

امّا آياتى كه سجده در آن ها واجب مى گردند عبارت اند از: آيات سجده سوره هاى حـم سجده(15) ـ فصلت(37) ـ علق(19) و نجم(62).