آيا زنى كه به زور به وى تجاوز گرديده مى تواند خودكشى كند؟

آيا زنى كه به زور به وى تجاوز گرديده مى تواند خودكشى كند؟

خير، خودكشى جايز نيست; زيرا خداوند به انسان اختيار نداده است تا به زندگانى خويش خاتمه دهد.

آن زن بايد در اين كار خداوند پروا پيشه نمايد، زيرا كه خداوند متعال فرموده است:( و هر كه از خدا پروا كند براى او راه بيرون شدن (از هر دشوارى و اندوهى) پديد آرد و او را از جايى كه گمان ندارد روزى دهد. و هر كه به خدا توكل كند خدا او را بسنده است.)