قرار دادن عروسك، بازيچه و عكس در اتاق يا مكانى كه انسان در آن نماز مى گزارد چه حكمى دارد؟

قرار دادن عروسك، بازيچه و عكس در اتاق يا مكانى كه انسان در آن نماز مى گزارد چه حكمى دارد؟

اين كار حرام نيست، ولى مكروه است. زيرا كه اين گونه محيط ها، انسان را از حال و هواى معنوى كه بايد در هنگام نماز در آن قرار گيرد، دور مى نمايد.