آيا مى توان آب آشپزخانه را كه در آن بقاياى غذاى وجود دارد، با آب چاه مخلوط نمود؟

آيا مى توان آب آشپزخانه را كه در آن بقاياى غذاى وجود دارد، با آب چاه مخلوط نمود؟

البته اين كار حرام نيست، ولى بهتر آن است كه براى احترام گذاشتن به نعمات الهى بقاياى غذا را از نجاست دور نمود.