دوستم

دوستم را نصيحت كردم كه از صاحب كار خود دورى گزيند; و در اين راستا برخى از عيوب مديرش را براى وى ذكر نمودم.آيا در اين زمينه دچار گناه غيبت گويى شده ام؟

اگر كار شما در مقام نصيحت باشد، اين كار جايز است.