شخصى ماشين خود را به مبلغ 15 مليون لير لبنان فروخت و مبلغ به دست آمده را در بانكى نهاد. آيا واجب است بعد از گذشت يك سال خمس اين مبلغ را بپردازد؟

شخصى ماشين خود را به مبلغ 15 مليون لير لبنان فروخت و مبلغ به دست آمده را در بانكى نهاد. آيا واجب است بعد از گذشت يك سال خمس اين مبلغ را بپردازد؟

آرى، پرداخت خمس اين مال واجب است.