آيا قضا نمودن نمازهاى نخوانده ى پدر بر نخستين فرزند، آن هم پسر، واجب است يا ديگر برادران او هم بايد آن نمازها را قضا نمايند؟

آيا قضا نمودن نمازهاى نخوانده ى پدر بر نخستين فرزند، آن هم پسر، واجب است يا ديگر برادران او هم بايد آن نمازها را قضا نمايند؟

اين نمازها بر فرزند پسر بزرگ ترى كه در هنگام وفات پدرش از ديگر برادران خويش بزرگتر باشد واجب است. و هيچ ضرورتى ندارد كه اين فرزند، فرزند نخست خانواده باشد.