چه هنگامى (دو سجده ى سهو) واجب مى گردد؟ لطفاً چگونگى آن را نيز توضيح فرماييد؟

چه هنگامى (دو سجده ى سهو) واجب مى گردد؟ لطفاً چگونگى آن را نيز توضيح فرماييد؟

اگر شخصى در هنگام نماز سهواً صحبت كند، يا اين كه بعد از سجده ى آخر بين دو ركعت چهار و پنج شك نمايد، يا در حالت قيام بين دو ركعت پنج و شش به شك بيفتد سجده ى سهو واجب مى گردد. هم چنين اگر سجده اى از نماز خود را فراموش كرد احتياط واجب است كه دو سجده ى سهو را به جاى آورد. اگر شخص نمازگزار تشهد يا قسمتى از آن را فراموش نمايد، يا در تسليم نماز چيزى بيفزايد بايد سجده ى سهو را انجام دهد. حتى در قيام نماز اگر چيزى بر غير ركن نماز افزوده گردد احتياطاً بايد سجده ى سهو را به جاى آورد; هر چند كه در هر زياده (در غير از اركان نماز) احتياطاً بايد سجده سهو را به جاى آورد.

چگونگى سجده ى سهو به دين ترتيب است كه: بعد از نماز دو سجده بر جاى مى آورى كه در هر كدام از آن سجده ها، اين ذكر را با خود زمزمه مى نمايى: «بسم الله و بالله، السلام عليك ايها النبى و رحمة الله و بركاته.»