هنگام مداعبه احساس مى كنم كه ماده ى لزجى از من بيرون مى آيد. آيا رطوبت خارج شده پاك است؟ و آيا غسل جنابت بر من واجب مى گردد؟

هنگام مداعبه احساس مى كنم كه ماده ى لزجى از من بيرون مى آيد. آيا رطوبت خارج شده پاك است؟ و آيا غسل جنابت بر من واجب مى گردد؟

غسل جنابت فقط در هنگام نزول منى واجب مى گردد و اين امور باعث وجوب غسل بر شخص نمى شود.