آيا بيمه ى عمر جايز است؟

آيا بيمه ى عمر جايز است؟

بيمه عمر پيمانى است دو جانبه كه به هيچ عنوان تحت عناوين حرام داخل نمى گردد. و جايز است كه هر انسانى آن را انجام دهد و بايد به آن پيمان وفادار و پاى بند باقى بماند. زيرا خداوند متعال مى فرمايد: (اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به پيمان ها و قراردادها وفا كنيد.)