حكم تقلب در امتحانات مدارس و دانشگاه ها چيست؟

حكم تقلب در امتحانات مدارس و دانشگاه ها چيست؟

تقلب كردن چه در امتحانات و چه در غير از آن جايز نيست. رسول خدا در اين باره مى فرمايد: «فريب كار از ما به حساب نمى آيد.»