آيا خال كوبى بر روى بدن جايز است؟

آيا خال كوبى بر روى بدن جايز است؟

خال كوبى بر روى بدن حرام نيست; ولى من اين گونه عادات را براى مردم سفارش نمى كنم.