از نظر شرعى فاسق به چه كسى گفته مى شود؟

از نظر شرعى فاسق به چه كسى گفته مى شود؟

به هر مسلمانى كه به احكام اسلام پاى بند نمى باشد و هنگام معصيت خداوند متعال از گناه خود توبه نمى كند، فاسق گفته مى شود.