حكم افكندن روزنامه ها و مجلاتى كه داراى اسماء جلاله هستند در اماكن ناپاك و كثيف چيست؟

حكم افكندن روزنامه ها و مجلاتى كه داراى اسماء جلاله هستند در اماكن ناپاك و كثيف چيست؟

به دليل هتك حرمت آن اسماء اين عمل جايز نمى باشد.